بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد براساس ویژگیهای سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)

چکیده: 

در دنیای پر جنب و جوش و بسیار رقابت آمیز امروزی، اداره سازمان ها پیچیده و دشوار است. در این شرایط راه حل های پیشین پاسخگوی مسئله های امروزی نیست. پس «آموختن به قصد حل مسئله» و «یادگیری با هدف توسعه» به دستور کار سازمان ها افزوده شده است تا در حال حاضر که بهره گیری از قواعد و فرمولهای از پیش تعیین شده راهگشا نیست، فرصت هایی برای رفع نیازهای فوری به کمک یادگیری و رشد فراهم شود. این پژوهش بر پایة تئوری پیتر سنگه و به منظور بررسی میزان یادگیرنده بودن مدارس مقاطع سه گانة تحصیلی مشهد در سال تحصیلی ۸۳ ـ ۸۲ انجام شد. روش پژوهش پیمایشی و واحد اندازه گیری مدرسه است. نمونة آماری ۳۶ مدرسه (شامل ۱۸۰ معلم و ۳۶ مدیر) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده های موردنیاز با بهره گیری از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، گردآوری و تحلیل آماری شدند. نتایج حاصل نشان داد که میان وضعیت موجود مدارس از نظر یادگیرنده بودن با وضعیت آرمانی در پنج اصل تئوری سنگه فاصله وجود دارد. همچنین بر اساس متغیر اصلی پژوهش، تفاوت مقاطع تحصیلی معنادار است، در حالی که تفاوت نواحی آموزشی معنادار نیست.

از صفحه: 
۱۳۲
تا صفحه: 
۱۴۸
*.کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش
**.عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):