بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان

چکیده: 

یکی از چالش های اساسی بشری در دو دهۀ اخیر، مسئلۀ جهانی شدن و جهانی سازی است که بر هویت و نظام ارزشی مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان، تأثیری عمیق گذاشته است. در این مورد دانشمندان غربی مطالعات فراوانی کرده اند اما، به دلیل یک جانبه نگری نظریه های زیربنایی و فرهنگ بسته بودن ابزارهای پژوهشی آن ها، نمی توان نتایج تحقیقات آنان را بدون توجه به مطالعات ملی در سایر فرهنگ ها، از جمله در فرهنگ ایرانی، پذیرفت و به کاربست.

بر اساس این، در پژوهش مورد بحث ما، علاوه بر نظریه پردازی در مقولۀ جهانی شدن و نظام ارزشی و هویت دینی و ملی، مقیاس های پژوهشی جدید (شامل ابزارهای سنجش نگرش به جهانی شدن، هویت دینی و ملی، نظام ارزشی، وضعیت روان شناختی، چگونگی فرزندپروری در خانواده، و سنجش برنامه ها و عملکردهای مدارس در موضوع جهانی شدن) طراحی و تدوین و روایی یابی و اجرا شده است تا بتوانیم به سؤالات تحقیق پاسخ دهیم.

در این تحقیق، که از نوع پیمایشی و تحلیل های همبستگی و علی- مقایسه ای است، با بررسی یک نمونۀ ۴۲۹۲ نفری از دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی و پیش دانشگاهی در شش استان مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، پنج هدف اساسی را در مورد سه نوع نگرش منفعل، مخالف، و فعال به پدیدۀ جهانی شدن در میان دانش آموزان نوجوان و تأثیر هر نگرش را بر هویت دینی و ملی آنان، با طرح پنج سؤال اصلی و شش سؤال فرعی، دنبال کرده ایم تا برای شناخت راه و روش های واکنش مناسب (واکنش فعال و معقول) در مقابل پدیدۀ جهانی شدن، زمینه سازی های لازم را فراهم آوریم.

از صفحه: 
۸۸
تا صفحه: 
۱۱۹
*.استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
**.پژوهشگر و کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):