تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی (از نوع پروژه) بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی

چکیده: 

پژوهش حاضر تأثیر به کارگیری رویکرد سازمان دهی تلفیقی بر اساس روش پروژه در درس علوم پایه اول راهنمایی را بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق علاوه بر تدوین یک نمونه درس تلفیق شده، تأثیر به کارگیری آن را بررسی کرده، پیشنهاد هایی در خصوص سازمان دهی محتوای کتاب علوم پایه اول راهنمایی ارائه می دهد. این پژوهش از لحاظ نتایج، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، شبه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده می کند. جمعیت آماری آن دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی نواحی ۳ و ۶ شهر مشهد هستند. نمونه گیری به صورت خوشه ای از میان مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۳ و ۶ انجام شده است. در چهار مدرسه از هر دو ناحیه و از هر مدرسه دو کلاس پایه اول (یکی از نوبت صبح و یکی از نوبت عصر)، درمجموع ۸ کلاس، نمونه این پژوهش را تشکیل می دهند. و آزمون من ویتنی مورد t یافته های پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و سپس آزمون تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد تلفیق و سازمان دهی محتوای کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد تلفیق (از نوع پروژه) در مبحث گرما، بر میزان دانش، توانایی درک و کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه، تأثیر معناداری ایجاد کرده است.

از صفحه: 
۱۵۷
تا صفحه: 
۱۷۸
*.عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ hsuny@ um.ac.ir
**.كارشناس ارشد برنامه ريزی درسی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):