تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان

چکیده: 

مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق کنندة خلاقیت باشد، نسل آینده انسان‎هایی خلاق خواهند بود، حتی ویژگی‎های معماری بنای مدرسه، در کنار دیگر ویژگی‎های مدیریتی، می‎تواند به ایجاد یک مدرسة تشویق‎کنندة خلاقیت بینجامد. هدف این تحقیق تحلیل نظریه‎های مختلف در زمینة یادگیری خلاق و بررسی تأثیر هنر بر خلاقیت افراد است تا معلوم شود محیط‎های هنری تا چه اندازه و چگونه بر خلاقیت دانش‎آموزان اثر می‎گذارند. مهم ترین سؤالات تحقیق عبارتند از: 
۱. آیا کاربرد هنر در مدرسه، بر میزان خلاقیت دانش‎آموزان موثر است؟ 
۲. میزان تأثیر کاربرد هنر در کلاس‎های درس بر خلاقیت دانش‎آموزان چگونه قابل تفسیر است؟
در این پژوهش، یک مدرسه به تصادف از میان مدارس راهنمایی تحصیلی در منطقة یازده شهر تهران انتخاب و از میان کلاس های آن سه کلاس دوم راهنمایی به تصادف از میان آن ها انتخاب شد‎. با استفاده از روش تحقیق نیمه‎‎تجربی، ارتباط میان فضای هنری و خلاقیت دانش‎آموزان سنجیده شده است. از این سه کلاس ، کلاس اول نمونة شاهد، کلاس دوم نمونه‎ای که در آن تغییرات محیطی ایجاد شده، و کلاس سوم نمونه‎ای بود که علاوه بر تغییرات محیطی، دانش‎آموزان با آموزش‎ها و مفاهیم هنری نیز آشنا شدند. مدت انجام آزمون دو ماه بوده. برای سنجش خلاقیت از آزمون استاندارد تورنس، قبل و بعد از مدت مقرر استفاده شد. دستاوردهای پژوهش مبین آن است که محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان تاثیرگذار است، هرچند این تأثیر خطی نیست و در برخی موارد ناسازگاری‎هایی را نیز نشان می‎دهد. 

از صفحه: 
۱۲۶
تا صفحه: 
۱۴۰
*عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. q.mahdavinejad@gmail.com
** استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. Mahdavinejad@modares.ac.ir
*** کارشناسی‎ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. Sonya_Silvayeh@yahoo.com
فایل کامل مقاله(خرید):