تأملی بر هم نشینی ادبیات کودک و فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان

نویسندگان: 
چکیده: 

هر چند نهضت فلسفه برای کودکان در پیشبرد برنامه های خویش، همواره از ادبیات کودک سود برده، اما هیچ گاه تأملی نظری بر این مفهوم نداشته است. عمده بحث های صاحب نظران این نهضت، درباره مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی بوده است و ادبیات صرفاً ابزاری در نظرگرفته شده که مقصدی جز خودش -در این جا تربیت تفکر فلسفی- دارد. مقاله حاضر در پی آن است که در تعامل مفاهیم کودکی و فلسفه، جایی را نیز به ادبیات کودک اختصاص دهد و رابطه سه مفهوم را - به جای دو مفهوم- تحلیل کند و در نهایت در جست وجوی رویکرد باشد که هم زمان با پرورش تفکر فلسفی کودکان، بر ماهیت و هویت مستقل ادبیات نیز ارج گذارد.

از صفحه: 
۱۰۹
تا صفحه: 
۱۲۴
*.استادیار مرکز مطالعات ادبیات کودک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛ mkhosronejad@hotmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):