تجارب تربیتِ اخلاقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)

نویسندگان: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناخت فهم کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی دورة ابتدایی از تربیتِ اخلاقی انجام شده است. روش این تحقیق کیفی است و از طریق۵۵ مصاحبة نیمه ساختارمند با کارگزاران (معلم/مدیر/معاون/مربی) و مشاهدات کیفی از دوازده مدرسة ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر تهران اطلاعات مورد نیاز آن جمع آوری شده است. اطلاعات به دست آمده با روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آنچه در مدارس ابتدایی با عنوان تربیتِ اخلاقی از منظر تجارب کارگزاران صورت می گیرد «شبه تربیتِ اخلاقی» است که دارای چهار ویژگی «ضعف در توجه به بعد توانایی های شناختی در اخلاق»، «تأکید بر روش الگویی و تقلید»، «اقتدارگرایی» و «تأکید بر روش های تأییدی (پاداش و تنبیه)» است.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۳۷
*. عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش. Mhassani101@gmail.com
فایل کامل مقاله(خرید):