تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های ۱۳۹۴-۱۳۸۲ (شماره های: ۵۵-۵)

چکیده: 

هدف این پژوهش تحلیل محتوای موضوعی مقاله های نشریه ای که در دست دارید، یعنی فصلنامة نوآوری آموزشی، طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۸۲ است. در این پژوهش ۵۰ شماره از این فصلنامه با روش تحلیل محتوای موضوعی که یکی از روش های انجام پژوهش های علم سنجی است مورد بررسی قرار گرفت و از ۱۴ مقوله اختصاص یافته مدخل نوآوری آموزشی در «اصطلاح نامة اریک» در طبقه بندی موضوع اصلی مقاله ها استفاده شد. جامعة پژوهش مقاله های تألیفی این نشریه از شمارة ۵ تا ۵۵ و شامل ۳۶۵ مقاله است. بررسی گرایش های موضوعی نویسندگان مقاله ها مشخص کرد که در چهارده محور موضوع های پژوهشی اعلام شدة فصلنامه، موضوع دوم (مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناسی تربیتی...) با ۳۲/۳۲ درصد بیشترین و پس ازآن، موضوع های پنجم (نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی) و هشتم (مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه) قرار دارند و به موضوع نهم (آینده پژوهی در آموزش وپرورش) اصلاً پرداخته نشده است. تعداد هفت ویژه نامة موضوعی در این بازه زمانی منتشرشده است. موضوع بهبود آموزش با ۳۵/۳۴ درصد و موضوع آموزش وپرورش با ۳۰ درصد بیشترین حوزة موضوعی فصلنامه است. تعداد ۷۷۸ نویسنده در تدوین مقاله ها مشارکت داشته اند و ۳۰/۴۶ درصد نویسندگان رشته های تحصیلی خود را اعلام کرده اند و این مقدار تعامل بین رشته ای را نشان می دهد.

 

از صفحه: 
۱۳۷
تا صفحه: 
۱۵۸
* دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (نویسنده مسئول)، eini.akram@gmail.com
** کارشناسی ارشد مديريت اطلاعات، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، akohestani92@gmail.com
*** کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، a.yaghmaeian@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):