تحلیل محتوای اسناد داوری مقالات فصلنامه نوآوری های آموزشی

نویسندگان: 
چکیده: 

چاپ یک مقاله در مجله ای علمی پژوهشی، به مثابه ورود آن مقاله به عرصه علم و پذیرفته شدن یافته ها و تحقیقاتِ پژوهشگر است. مطمئناً حل چنین فرایندی نیازمند کار دقیق و موشکافانه است و می تواند ارائه کنندة اطلاعات روزآمد، کاربردی و مبتنی بر تجربیات و یافته های جدید پژوهشگر باشد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می شود که دیگر محققان و پژوهشگران بر اساس این مقاله دست به تحقیقات جدیدتر زده و به لحاظ اعتبار علمی از آن مقاله به عنوان یک مرجع استفاده نمایند. از سوی دیگر، تولید علم نیز با داوری جامعة علمی گره خورده و در واقع داوری علمی اساس کار مجلات علمی است.
این مقاله با تحلیل محتوای اسنادِ داوریِ مقالات رد شده در مجله نوآوری های آموزشی سعی کرده است عمده ترین اشکالات وارده بر مقالات را از دیدگاه داوران مجله شناسایی، دسته بندی و به ترتیب اولویت ارائه نماید. به همین منظور به تحلیل محتوای ۴۰۲ سند داوری در مورد ۲۰۷ مقاله پرداختیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصلی ترین اشکالات وارد شده از نظر هیئت تحریریه در مرحله نخست عبارت است از عدم انتخاب موضوع مناسب و نداشتن ساختار علمی (۵/۸۲ درصد) و در مرحله دوم عدم ورود به بحث و نتیجه گیری (۹/۱۴ درصد). فقدان پپیشینة پژوهش (۸/۱۳درصد) و نداشتن چارچوب نظری  (۸/۱۱ درصد) نیز در مراتب بعدی قرار دارند.  

از صفحه: 
۸۷
تا صفحه: 
۱۰۴
*.عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. shahnaz_ hashemi@yahoo.com
فایل کامل مقاله(خرید):