تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایة ششم ابتدایی و میزان انطباق آن با مبانی قرآنی و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

نویسندگان: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایة ششم ابتدایی (تألیف۱۳۹۱) و میزان انطباق آن با مبانی قرآن کریم و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. روش پژوهش تحلیل محتوا از نوع توصیفی است و فرمت های تحلیل محتوا مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفته است. جامعة آماری پژوهش کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ششم دورة ابتدایی بوده و نمونة آماری نیز کل جامعه در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد از ۳۳ هدف تدوین شده در این کتاب، به ترتیب، ۴۵/۵ درصد اهداف چند بخشی، ۴/۲۴ درصد اهداف صحیح ، ۲/۱۵ درصد اهداف چند سطحی و همچنین از بین حوزه های یادگیری، به حیطة شناختی به خصوص به طبقة دانش، بیش از سایر حیطه ها و طبقات یادگیری توجه گردیده و ارجاع به آیات قرانی مطلوب بوده است. در نهایت با عنایت به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، اهداف تدوین شده در کتاب مذکور، در محورهای جدول طراحی اهداف کتب درسی برای بعضی از اهداف تفصیلی برنامه درسی ملی به اهداف کمتری اشاره شده و یا به کلی محتوا و اهدافی در کتاب منظور نشده است.

از صفحه: 
۱۰۰
تا صفحه: 
۱۱۶
٭ کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث ـ دبیر دروس معارف اسلامی آموزش وپرورش زنجان. hga396@yahoo.com
٭٭ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان): 
فایل کامل مقاله(خرید):