تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار (چاپ سال ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۲) در مقایسه با محتوای کتاب تعلیمات دینی (چاپ سال ۱۳۸۰)، سال دوم دبستان، بر اساس الگوی تحلیل محتوایی ویلیام رومی

نویسندگان: 
چکیده: 

یکی از اهداف و نیازهای مبرم نظام آموزشی هر کشور، برنامه ریزی، تدوین، تغییر و روزآمد کردن کتاب های درسی است. برنامه ریزی و تدوین کتاب های روزآمد سبب می شود دانش آموزان با سیر و تحول پیشرفت جهان و کشورمان همگام شوند، برای دستیابی به این مهم، گروه تألیف و تدوین کتاب های درسی، دفتر گروه تعلیمات دینی و قرآن، مبادرت به تدوین کتاب "هدیه های آسمان" و "کتاب کار" آن کرده است. نویسندگان این مقاله، با توجه به اینکه کتاب های مذکور جدیدالتألیف اند، به تحلیل محتوایی آن ها با روش تجزیه و تحلیل ”ویلیام رومی“ پرداخته اند. در این تجزیه و تحلیل به تحلیل محتوایی متن، پرسش ها و تصاویر کتاب ها از طریق میزان ضریب درگیری دانش آموزان با کتاب ها پرداخته شده است.

آنچه از تحلیل محتوایی کتاب تعلیمات دینی (چاپ ۱۳۸۰) و کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار (چاپ سال ۱۳۸۱) پایه دوم ابتدایی به دست آمده، حاکی از این است که ضریب درگیری دانش آموزان با متن و تصاویر در کتاب تعلیمات دینی و کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار پایین است و منجر به درگیری دانش آموزان و تصاویر نمی شود، اما ضریب درگیری ۱/۱ در پرسش ها بیانگر این امر است که کتاب هدیه های آسمان موجب درگیری بیشتر دانش آموزان شده، در حالی که کتاب قبلی در این زمینه ضعیف است. به طور کلی، ضریب درگیری دانش آموزان با محتوای کتاب تعلیمات دینی ۰/۴۱ و با کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار ۱/۲ است. نتیجه اینکه کتاب جدید موجب درگیری بیشتر دانش آموزان با محتوا شده و کتاب قبلی ضریب درگیری پایینی داشته است.

از صفحه: 
۱۱۴
تا صفحه: 
۱۴۲
*.استادیار دانشگاه تربیت مدرس
**.کارشناس ارشد تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):