تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز و مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده: 

هدف مطالعة حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو سطح دانش آموز و مدرسه بود. بدین منظور ۶۰۰ دانش آموز دورة متوسطه از ۲۰ مدرسه، پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینگز (۱۹۹۹)، جهت گیری اهداف پیشرفت شخصی و ساختار هدفی مدرسه میگلی و همکاران (۲۰۰۰) و دبیران این مدارس پرسشنامة کارآمدی جمعی معلم تشان-موران و بار (۲۰۰۴) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل چند سطحی نشان داد در سطح دانش آموز متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، جهت گیری هدفی تبحری، جهت گیری هدفی عملکردی-رویکردی و میزان مطالعه رابطة مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این رابطه برای جهت گیری هدفی عملکردی-اجتنابی منفی و معنادار به دست آمد. همچنین دانش آموزان دختر پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر داشتند. در سطح مدرسه، نوع مدرسه و ساختار هدفی تبحری رابطة مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت. رابطة معناداری بین ساختار هدفی عملکردی- رویکردی و عملکردی- اجتنابی و خودکارآمدی جمعی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دست نیامد. پیش بین های سطح دانش آموز ۴۹ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را در سطح دانش آموز و پیش بین های سطح مدرسه ۷۹ درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را در سطح مدرسه تبیین نمودند.

 

از صفحه: 
۷۱
تا صفحه: 
۹۴
تاریخ دریافت مقاله: ۱/ ۲/ ۹۷ .......................تاریخ شروع بررسی: ۱۹ /۴/ ۹۶.......................تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳ /۶/ ۹۷
*دانشیار روان‌شناسی دانشگاه تهران..............................................................................................................ehejazi@ut.ac.ir
**دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)............................................................... abbasi.fahimeh@ut.ac.ir
***دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه تهران.......................................................................................moslehi88@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):