تمایزگذاری دانش آموزان با رفتارهای استرس زای بالا و پایین بر اساس مؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده

چکیده: 

بدرفتاری های دانش آموزان در کلاس های درس می تواند بر اثربخشی فرایند یاددهی - یادگیری تأثیر مهمی داشته باشد. تشخیص عوامل مرتبط با این رفتارها اولین گام در تلاش برای طراحی هر برنامۀ اصلاحی است. این پژوهش با هدف تمایزگذاری دانش آموزان با رفتارهای استرس زای بالا و پایین بر اساس مؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده انجام شد. رویکرد پژوهشی مبتنی بر فرد بود و از تجزیة تابع تشخیص برای این تمایزگذاری استفاده شد. گروهی از دانش آموزان با رفتارهای استرس زای بالا (۶۲=n) و پایین (۵۵=n) بر اساس نقاط برش چارک های اول و سوم پرسش نامة رفتارهای استرس زای دانش آموزان از یک گروه ۳۶۰ نفری از دانش آموزان دختر پایۀ دهم شهر تبریز انتخاب شدند. برای اندازه گیری دو متغیر پیش بین از پرسش نامة طرح واره های ناسازگار اولیه و پرسش نامة سنجش عملکرد خانواده استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دانش آموزان با رفتارهای استرس زای بالا در تمام مؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده میانگین های بالاتری دارند. نتایج تابع تشخیص منجر به یک تابع تشخیصی معنادار با توان تشخیص متوسط شد که بر اساس آن مؤلفۀ حل مشکل بالاترین توان را داشت. بر اساس این تابع تشخیص در حدود ۷۵ درصد از دانش آموزان به درستی در گروه های اولیه خود جایگزین شده اند. یافته های این پژوهش بر اهمیت توجه به مؤلفه های خانوادگی و طرح واره های دانش آموزان بر بدرفتاری های آن ها تأکید می کند.

 

از صفحه: 
۲۵
تا صفحه: 
۴۲
تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۹/۱۰..........................تاریخ شروع بررسی: ۹۶/۹/۱۲.........................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۱۲/۵
* دانشجوی دکتری تخصصي گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،.................................ostovar@pnu.ac.ir
*‌* استاد گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد تبريز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)................................instruction@iaut.ac.ir
*‌*‌* استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران................................................. Livarjanish@iaut.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):