تمایز دانش آموزانِ با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین، بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آنان

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی بالا و پایین از یکدیگر، بر اساس مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی، انجام شد . روش پژوهش حاضر از نوع علّی-مقایسه ای بود. جامعة آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی شهر اهر در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۳۲ نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از  پرسش نامه های اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (۱۹۸۹)، مقیاس احساس تنهایی (۱۹۸۰) و سیاهة فرسودگی تحصیلی مسلش (۲۰۰۲) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۶ spss و آزمون آماری تجزیة تابع تشخیص مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های تجزیة تابع تشخیص، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق آن مؤلفة آماده کردن مقاله ها دارای بالاترین توان تمایز بین گروه ها بود. مؤلفه های بعدی متمایزکنندة گروه ها به ترتیب آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکلیف و متغیر احساس تنهایی بود. همچنین نتایج تجزیة تابع تشخیص نشان داد که اکثر دانش آموزان با فرسودگی تحصیلی پایین با بالاترین درصد تشخیص (۳/۸۴ درصد) به درستی از دیگر دانش آموزان متمایز شده بودند و ۲/۸۰ درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شده بودند. نتایج این طبقه بندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور در تمایز نهادن میان دانش آموزان دارای سطوح مختلف فرسودگی تحصیلی بود. بنابراین، در برنامه های آموزشی برای پیشگیری و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، باید به اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی توجه ویژه داشت.

از صفحه: 
۹۷
تا صفحه: 
۱۱۲
تاریخ دریافت مقاله: ۴/۲/ ۹۶...........تاریخ شروع بررسی: ۴/۲۵/ ۹۶...............تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۲/۸
‌* کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان............arashshahbaziyan@yahoo.com
‌** استاد روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (نویسنده مسئول).....Mesrabadi@azaruniv.ac.ir
‌*‌*‌* دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان......................... Farid614@azaruniv.edu
این مقاله برگرفته از پایان نامة کارشناسی ارشد نویسندة اول است و با حمایت مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تهیه شده است.
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):