جایگاه و نقش نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری دانش آموزان ابتدایی

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مزایای نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی ­_ یادگیری دانش آموزان در مدارس ابتدایی استان سمنان انجام شد. نظام دوری فرایندی است که در آن یک معلم با یک گروه از دانش آموزان حداقل به مدت دو سال یا بیشتر در یک مدرسه می ماند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمّی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، با ۱۰ نفر از مدیران، مصاحبه عمیق و ۳۲ مورد مصاحبه نیمه هدایت شده با معلمان که به شیوة هدفمند - گلوله برفی (تعداد ۴۲ نفر) انتخاب شده بودند، انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسش نامه ای محقق ساخته تنظیم گردید. روایی محتوایی طبق نظر متخصصان، پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ ۰/۹۰ بررسی و مناسب گزارش شد. در بخش کمّی، پرسش نامة پژوهش توسط ۲۱۸ نفر از معلمان و مدیران که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل شد و در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمّی از آزمون تحلیل عاملی، خی دو و فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مزایای «شناخت یاددهنده نسبت به یادگیرنده»، دارای بیشترین اهمیت و رتبة اول، «افزایش درک و دانش معلم از توانایی ها و ضعف هوش دانش آموزان» در رتبة دوم، «تلقی نمودن والدین، دانش آموزان و معلمان به عنوان اعضای یک خانواده و جامعه» در رتبة سوم، «کاهش نگرانی و اضطراب دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی و معلم جدید» در رتبة چهارم، در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی _ یادگیری دانش آموزان قرار دارند.

 

از صفحه: 
۲۵
تا صفحه: 
۴۶
تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۱۱/۲۶......................تاریخ شروع بررسی: ۹۵/۱۲/۲۲........................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۵/۱۸
* دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان........................................................................................................r.hoveida@edu.ui.ac.ir
** دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)........................................... dolatiali662@gmail.com
*** استاد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان......................................................................................a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):