خرد مینوی، دانش عینی و رشدیافتگی شخصیت علمی محقق به عنوان مبانی نوآوری آموزشی و تربیتی

چکیده: 

تحولات بی وقفۀ علمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در جهان معاصر و وضعیت و مسائل آموزش و پرورش ایران به گونه ای است که ضرورت نوآوری آموزشی و تربیتی در کشور ما را قطعیت می بخشد. مسئلۀ مهمی که در کشور ما تا کنون به آن پرداخته نشده، این است که کدام گروه از متخصصان و دانشمندان تعلیم و تربیت و روان شناسی، با کدام ویژگیهای اساسی در ساختار روان شناختی خود، قادر به خلق اندیشه های جدید برای نوآوری آموزشی و تربیتی در ایران خواهند بود؟ در این مقاله، بر اساس فلسفۀ "علم مینوی" و با تکیه بر این فرضیۀ اساسی که خردمندی، دانش گسترده، شخصیت رشدیافتۀ علمی پژوهشگر، زمینه ساز اصلی نوآوری علمی است، کوشیده ایم، با روش پژوهشی ترکیبی ابداعی برای شناخت عمیق و همه جانبۀ پدیده های مرکزی موضوع مورد مطالعه، که آن را "روش پژوهش اصیل خلاق" می نامیم، به طرح و بررسی و تحلیل ویژگیهای روان شناختی پژوهشگران بپردازیم و دلالت های آن را در تحولات تعلیم و تربیت توضیح دهیم. به عنوان نمونه ای در این رویکرد، زمینه های نوآوری در آموزش تفکر سالم به دانش آموزان را ابا اتکا بر خِرد مینوی، دانش عینی فیزیولوژی مغز، روان شناسی و آموزش تفکرو شخصیت رشدیافتۀ علمی پژوهشگر معرفی می کنیم.

مطالب مقاله در نه فصل به اضافۀ منابع، بدین شرح آمده است: ۱. بیان مسئله، ۲. نوآوری در آموزش و پرورش، ۳. سه بنیاد فلسفی، علمی و شخصیتی در نوآوری های آموزشی و تربیتی پژوهشگران، ۴. روش پژوهشی اصیل خلاق برای مطالعۀ پدیده های پیچیدۀ روانی- تربیتی، ۵. خرد مینوی، جوهرۀ هویت ملی و دینی ایرانی برای معنی بخشیدن به زندگی، ۶. فلسفۀ علم و دانش عینی در نوآوری آموزشی و تربیتی، ۷. آموزش تفکر سالم، نمونه ای از کاربرد دانش عینی در نوآوری آموزشی و تربیتی، ۸.. موانع به کارگیری دانش عینی در نوآوری آموزشی و تربیتی، ۹. مفهوم رشدیافتگی شخصیت علمی، ۱۰. منابع

از صفحه: 
۴۷
تا صفحه: 
۸۴
*.استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
**.پژوهشگر و کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):