خوانایی سنجی کتاب فارسی پایة هفتم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به سه شیوة فوگ، فرای و فلش

چکیده: 

مطالعة حاضر با هدف بررسی سطح خوانایی کتاب فارسی پایة هفتم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بر اساس سه شاخص خوانایی سنجی فوگ، فرای و فلش انجام گرفت. این مطالعه در پی دستیابی به این مهم بود که کتاب نام برده از نظر رعایت اصول برنامه ریزی محتوایی، تا چه میزان با فرمول های خوانایی سنجی مذکور مطابقت دارد. روش پژوهش، تحلیل محتوا به روش توصیفی و با استفاده از سه فرمول فوگ، فرای و فلش بود. پرسش هایی که این مطالعه به دنبال پاسخگویی به آن ها بود، از این قرار است:
 ۱. آیا قدرت خوانایی مطالب کتاب با قدرت خوانایی فراگیران پایة هفتم دورة اول متوسطه، از نظر ملاک های سطح سنی و سطح یادگیری مطابقت دارد؟ ۲. آیا مطالب و محتوای منبع مورد بررسی می تواند به صورت مستقل و بدون نیاز به معلم، آموزش داده شوند؟ ۳. آیا در تدوین مطالب کتاب مذکور، اصول برنامه ریزی درسی ازجمله اصل ساده به دشواری رعایت شده است؟ ۴. میزان خوانایی منبع مورد نظر، به وسیلة فرمول های فلش، فوگ و فرای تا چه میزان بر یکدیگر انطباق دارد؟ 
در راستای پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده های حاصل از محتواسنجی نشان داد که در کتاب فارسی پایة هفتم سال تحصیلی ۹۶-۹۵:
 ۱. محتوای کتاب تناسبی با سطح هفتم ندارد. مطابق فرمول فرای، فوگ و فلش، سطح خوانایی این کتاب، در سطح دانشگاه و حتی مناسب برای بعد از دانشگاه است. ۲. ازآنجاکه دشواری مطالب بیش ازاندازه است، نمی تواند به صورت خودآموز مورد استفاده قرار گیرد. ۳. فرایند تنظیم مطالب از نظر تعداد جملات در بخش های ابتدایی، وسط و انتهایی نشان دهندة این است که تا حدودی اصل ساده به دشواری مطابق شاخص فوگ رعایت شده ولی مطابق با معیارهای فلش و فرای، اصل مذکور رعایت نشده است. ۴. میزان خوانایی منبع مورد نظر، به وسیلة فرمول های فلش، فوگ و فرای به میزان زیادی با یکدیگر مطابقت دارند.

 

از صفحه: 
۱۰۵
تا صفحه: 
۱۲۶
تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۹/۶....................................تاریخ شروع بررسی: ۹۵/۹/۲۱....................................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۲/۱۸
* مربی مرکز آموزش زبان فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین..................................................... zohrehsedighifar@gmail.com
** دانشجوی دکترای زبان‌شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی، (نویسنده مسئول)...................................shskp.linguistic@gmail.com
*** استادیار زبان‌شناسی همگانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي....................................................behnamalavim@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):