رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی و علوم دوره راهنمایی شهر اصفهان

چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(تکانش پذیری، استقلال هیجانی، مسئولیت پذیری،  عمل گرایی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی وعلوم دوره راهنمایی بوده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بودند. بدین منظورتعداد ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر سال سوم راهنمایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق همبستگی و نوع تحقیق کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(LSP) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی ، همبستگی پیرسون، و آزمون فیشر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک یادگیری استقلال هیجانی  و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در درس ریاضی وبین سبک یادگیری عمل گرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در درس علوم رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۲۴
*.عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه اصفهان
**.عضو هیات علمی دانشكده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه اصفهان
***.دبیر ریاضی دبیرستان‌های شهر اصفهان
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):