رابطه شکل های متفاوت سؤال (تشریحی چندگزینه ای) با فرآیندهای فراشناخت و عاطفه در ارزشیابی درس ریاضی

چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه میان شکل های متفاوت سؤال )تشریحی چندگزینه ای( با فرآیندهای فراشناخت )خودبازبینی و راهبرد شناختی( و عاطفه )تلاش و نگرانی( در ارزشیابی درس ریاضی انجام گرفته است. بدین منظور، ۳۸۰ دانش آموز پایه اول متوسطه ) ۱۹۰ دختر، ۱۹۰ پسر( به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، از میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه اندازه گیری فرآیندهای فراشناخت و عاطفه اونیل و براون و آزمون سنجش عملکرد ریاضی استفاده شد. مهم ترین نتایج پژوهش نشان داد میان عملکرد ریاضی دانش آموزان با توجه به شکل سؤال چندگزینه ای و رفتار خودبازبینی، سؤال تشریحی و راهبرد شناختی، و همچنین سؤال های تشریحی و فرآیندهای عاطفی )تلاش و نگرانی(، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. 

از صفحه: 
۱۲۱
تا صفحه: 
۱۳۸
*.عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان؛ A.ABEDI@edu.ui.ac.ir
**.عضو هیئت علمی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
***.دبیر ریاضی دبیرستان های شهر اصفهان؛ Tajim@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):