رابطۀ خلاقیت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران

نویسندگان: 
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی رابطۀ سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های نظری و پیش دانشگاهی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۲۵۰ دانش آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه های سوم دبیرستان های نظری و مراکز آموزش پیش دانشگاهی تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه گیری خصایص شخصیتی از آزمون استانداردشده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شده است.

نتایج زیر پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل آماری داده ها به دست آمده است:

پسران از نظر خلاقیت بر دختران برتری دارند.

گرایش به روان نژندی در میان دختران بیش از پسران است.

میان عامل های شخصیتی برونگرایی (E)، وجدان (C)، و انعطاف پذیری (O) و خلاقیت رابطۀ مثبت وجود دارد.

میان عامل شخصیتی توافق پذیری و گرایش به روان نژندی با خلاقیت رابطه معنادار مشاهده نشد.

از صفحه: 
۱۱
تا صفحه: 
۳۱
*. دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):