رابطۀ مدت زمان انجام تکلیف و پیشرفت ریاضی: کاربرد مدل یابی چندسطحی برای تحلیل داده های تیمز ۲۰۱۱

چکیده: 

باور عمومی این است که تکلیف شب بر یادگیری و عملکرد تحصیلی اثرگذار است، ولی در تحقیقات موجود این رابطه به طور کامل مورد تأیید قرار نگرفته است. هدف مطالعۀ حاضر تعیین رابطۀ مدت زمان انجام تکلیف شب با پیشرفت ریاضی با توجه به داده های تیمز ۲۰۱۱ و در دو سطح دانش آموز و مدرسه است. این رابطه در میان ۶۰۲۹ دانش آموز پایة هشتم شرکت کنده در آزمون تیمز (۲۸۱۶ دختر و ۳۲۱۳ پسر) که پرسش نامة استاندارد آن را تکمیل کرده بودند بررسی شد. نتایج تحلیل چندسطحی نشان دهنده رابطه مثبت بین مدت زمان انجام تکلیف در سطح دانش آموز (در سطح ۰/۰۰۱) و در سطح مدرسه (در سطح ۰/۰۱) با پیشرفت ریاضی بوده است. یافته ها حاکی از میزان قوی تر رابطة مدت زمان انجام تکلیف و عملکرد تحصیلی ریاضی در سطح دانش آموز در مقایسه با سطح مدرسه بوده است. به طوری که در مدل کامل ۴۷% و ۵۳% از واریانس عملکرد ریاضی به ترتیب بر اساس زمان انجام تکلیف در سطح مدرسه و دانش آموز تبیین شده است. نتایج همچنین نشان داد که مدل دوسطحی، برخلاف مدل معمولی و یک سطحی، دانش بیشتری در ارتباط با رابطة بین متغیرها ارائه می دهد.

 

از صفحه: 
۶۱
تا صفحه: 
۷۴
* دانشیار روان شناسی دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. ehejazi@ut.ac.ir
** استاد روش‌های تحقیق و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. a.kiamanesh@srbiau.ac.ir
*** استادیار روانشناسی تربیتی دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول). z.naghsh@ut.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):