رابطۀ نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان

چکیده: 

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان متغیرهای نگرش شغلی،  احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و تعهد شغلی معلمان بود.  به این منظور ۲۲۰ معلم مقطع راهنمایی از منطقه کهریزک (۱۲۰ زن و۱۰۰ مرد) به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. معلم ها پرسشنامه های احساس کارآمدی معلم تشانن- موران و وولفولک هوی(۲۰۰۱)، کارآمدی جمعی معلمان گودارد، هوی و وولفولک هوی(۲۰۰۰)، تعهد شغلی وولفولک هوی، هوی و کورز (۲۰۰۸) و نگرش شغلی خاکی (۱۳۸۹)  را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد: که نگرش شغلی معلم،مولفه  درگیرکردن دانش آموزان (از احساس کارآمدی معلم) و مؤلفه تحلیل تکلیف مربوط به  کارآمدی جمعی معلم پیش بین تعهد شغلی هستند. این یافته ها برای دو جنس متفاوت بود: در معلمان زن به ترتیب نگرش شغلی، درگیرکردن دانش آموزان و تحلیل تکلیف،و در معلمان مرد درگیرکردن دانش آموزان و  نگرش شغلی  پیش بین تعهد شغلی آنان بود. در کل بین متغیرهای نگرش شغلی، احساس کارآمدی،کارآمدی جمعی و تعهد شغلی معلمان رابطۀ معنادار مشاهده شد .
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که زمانی که معلمان دارای نگرش مثبت نسبت به شغل خود هستند، احساس کارآمدی بالایی دارند و محیط کار شان برانگیزاننده است،تعهد شغلی بالایی  نشان می دهند.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۳۰
*دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
**استادیار دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
***كارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی Skh83.khaki@gmail.com
فایل کامل مقاله(خرید):