راهنمای ارسال مقاله

راهنمای فرستادن مقالات

سیستم ارسال مقاله، برای دریافت مقالات کاربران، امکان بررسی وضعیت مقاله در هر زمان، اصلاح و تغییر مقاله توسط کاربران و نیز برقراری ارتباط موثر بین مدیر اجرایی و نگارنده، برای هر مقاله، طراحی شده است. این سیستم همه ی مراحل ثبت مشخصات نگارنده، ثبت مشخصات مقاله، بررسی پرونده مقاله، اعلام وضعیت مقاله و و اعلام نظر در مورد هر مقاله را در نظر گرفته است. مراحل کار به صورت زیر است:

  1. ثبت نام در پایگاه (قبل از ثبت نام شرایط پذیرش مقاله را ببینید)
  2. ارسال مقاله
  3. پیگیری وضعیت مقاله

 

توجه: مقالات در قالب word 2003 یا word 2007 ارسال شود.