راهنمای اشتراک

لطفاً قبل از تکمیل فرم درخواست به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کرده و کد پستی را حتماً قید فرمائید.
  • حق اشتراک به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان را به حساب شماره ۲۱۷۳۰۲۹۰۰۱۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه حسابهای دولتی به نام درآمد اختصاصی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی واریز نمائید.
  • اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده به نشانی دفتر فصلنامه ارسال نمائید.
  • کپی فیش بانکی را نزد خود نگه دارید.
  • از فرستادن وجه نقد خودداری کنید.
  • حق اشتراک جهت ۴ شماره فصلنامه محسوب می شود.