راه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامۀ نماز در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران

چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی راه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامة نماز در بین دانش آموزان دختر دورة متوسطة شهر تهران در نمونه ای به حجم ۴۰۰ نفر دانش آموز، با روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای (ابتدا طبقه ای، بر حسب متغیرهای نوع مدرسه، منطقة آموزشی و بعد روش نمونه گیری خوشه ای) استفاده شد. داده های مورد نیاز با به کارگیری پرسش نامه جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های مجذور 
خی دو، رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که دانش آموزان پایین شهر نسبت به دانش آموزان بالای شهر گرایش بیشتری به نماز دارند؛ دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی گرایش بیشتری به نماز دارند. همچنین در زمینة تأثیر چهار دسته عوامل فردی، خانوادگی، درون مدرسه ای و اجتماعی، نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک حاکی از آن است که عوامل خانوادگی (نماز خواندن پدر، نماز خواندن مادر، شرکت والدین در مراسم مذهبی و تشویق والدین) و عوامل درون مدرسه ای (برگزاری نماز اول وقت و وضعیت نماز خانه) در گرایش دانش آموزان به نماز تأثیر دارند. بر اساس معادلة رگرسیون این عوامل در مجموع قادرند معادل ۶۴/۰ از واریانس گرایش به نماز را تبیین کنند. عوامل اجتماعی و فردی مورد بررسی بر اساس محاسبات انجام شده، دارای نقش معنی دار در تبیین گرایش دانش آموزان به نماز نبوده اند. به طور کلی می توان گفت که عوامل خانوادگی و عوامل درون مدرسه ای در گرایش دانش آموزان به نماز نقش
 دارد.

از صفحه: 
۲۶
تا صفحه: 
۴۳
* کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی. moradikhadijeh@gmail.com
** عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (مأمور در پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
فایل کامل مقاله(خرید):