رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران

چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (۲۰۰۵) است. بر این اساس ۶۰۰  دانش آموز دختر و پسر از میان دبیرستان های سطح شهر تهران، به طور تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفتیم. مطالعه حاضر، همسو با نتایج پژوهش پکران (۲۰۰۲)  نشان می دهد پرسشنامه، همسانی درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن میان ۷۴/ ۰ تا ۸۶/ ۰ است. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهند ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و همه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تأیید می کنند. بنابراین، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین هیجان های تحصیلی دانش آموزان است.  

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۳۸
*.هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم؛ kadivar@saba.tmu.ac.ir
**.هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم؛vfarzad@yahoo.com
***.دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم، javad_kavousian@yahoo.com
****.دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم، nikdelfar@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):