سطوح مختلف آگاهی واج شناختی و رابطة آن ها با درک متن نوشتاری نوجوانان: شواهدی از دانش آموزان پایة دهم متوسطه

چکیده: 

باوجود اهمیت آگاهی واج شناختی در خواندن در مراحل ابتدایی سوادآموزی، مطالعات نشان داده اند که بعضی از دانش آموزان بعد از دورة ابتدایی و حتی بعضی از بزرگسالان باسواد، از مهارت های واج شناختی ضعیفی برخوردارند که بر درک متن نوشتاری آن ها اثرگذار است. این مطالعه، پژوهشی ترکیبی بود که با هدف مقایسة عملکرد نوجوانان در انجام خرده آزمون های آگاهی هجایی، درون هجایی و واجی و رابطة این سطوح با درک متن نوشتاری آن ها انجام شد. بخش کیفی شامل بررسی نظریه ها و مطالعة پژوهش های انجام شده در زمینة آگاهی واج شناختی و ارتباط آن با خواندن، طراحی آزمون های آگاهی واج شناختی و درک متن نوشتاری و بررسی روایی محتوایی آن ها؛ و بخش کمّی شامل اجرای مقدماتی آزمون های محقق ساخته روی نمونه ای ۳۰ نفره از دانش آموزان پایة دهم و محاسبة پایایی آزمون ها (آزمون آگاهی واج شناختی (۷۶ /۰) و آزمون درک متن نوشتاری (۸۰ /۰)) بود. سپس آزمون ها روی نمونة ۵۰ نفره از دانش آموزان پایة دهم شهرستان لاهیجان اجرا شد که نتایج آن ها با استفاده از آزمون های غیرپارامتری فریدمن و ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف آگاهی واج شناختی وجود دارد به طوری که بهترین عملکرد مربوط به سطح هجایی و ضعیف ترین عملکرد مربوط به سطح درون هجایی است. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین آگاهی واج شناختی با درک متن نوشتاری همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد (۷۷ /۰). نتایج این پژوهش می تواند یاریگر برنامه ریزان آموزشی جهت طراحی محتوای مناسب آموزشی برای تقویت مهارت های آگاهی واج شناختی دانش آموزان پس از سپری کردن دورة ابتدایی در جهت تقویت درک متن نوشتاری باشد.

 

از صفحه: 
۹۵
تا صفحه: 
۱۲۲
تاریخ دریافت مقاله: ۶/ ۴/ ۹۷........................تاریخ شروع بررسی: ۱۰/ ۴/ ۹۷........................تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳/ ۶/ ۹۷
‌* دانشجوی دکترا زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب .................................................................sghl257@yahoo.com
** دانشیار زبان شناسی دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول) ......................................................................maryam.dana@gmail.com
*** استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان ..........................................................................................atahriri@gmail.com
**** استادیار زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب..................................................................ali.rabi22@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):