سنجش تشخیصی صلاحیت های سواد ریاضی

چکیده: 

در دهة اخیر، رویکرد سنجشِ شناختی تشخیصی، به منظور تلفیق نظریه های شناختی با نظریه های یادگیری و ارائة نیمرخی از صلاحیت های شناختی دانش آموزان، برخلاف روش های مرسوم اندازه گیری آموزشی، مانند نظریة کلاسیک و نظریة سؤال پاسخ، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. با عنایت به چنین دیدگاهی، پژوهشی با عنوان «آزمون تشخیصی صلاحیت های شناختی سواد ریاضی» حاوی بیست سؤال، بر مبنای مدل شناختی مطالعه پیزا (۲۰۱۲) و متشکل از صلاحیت های شناختی ارتباطات و استفاده از زبان و عملیات نمادین، رسمی و فنی؛ ریاضی وار کردن و بازنمایی؛ استدلال و بحث و طراحی راهبرد برای حل مسائل، طراحی گردید. مقالة حاضر نتایج اجرای این آزمون را تبیین می کند. جامعة آماری این پژوهش، دانش آموزان پایة دهم (دوم دبیرستان) شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در سه رشتة ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی بود. با استفاده از رویکرد نمونه گیری احتمال متناسب با حجم، نمونه ای ۶۸۸ نفری انتخاب شد و آزمون برای این نمونه اجرا گردید. پاسخ های سؤال ها با استفاده از مدل دینا و به کارگیری نرم افزار آر تحلیل شده و ظرفیت تشخیصی آزمون در سطح هر سؤال و نحوة ایجاد نیمرخ صلاحیت شناختی دانش آموزان ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که با طراحی یک آزمون تشخیصی بر مبنای صلاحیت های شناختی می توان نیمرخ صلاحیتی دانش آموزان را با استفاده از مدل دینا شناسایی کرد.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۳۳
*دانشجوی دکتری سنجش آموزش، دانشگاه تهران
**استاد دانشگاه شهیدبهشتی
***دانشیار دانشگاه تهران
****استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
*****استاد دانشگاه تهران
فایل کامل مقاله(خرید):