شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی در حوزة محتوایی هندسه و اندازه گیری و مقایسة عملکرد آن ها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی

چکیده: 

بدفهمی ها از عواملی هستند که منجر به بروز مشکلات جدی در یادگیری ریاضیات می شوند. شناخت بدفهمی ها و ریشه های ایجاد آن ها می تواند زمینه را برای بهبود یادگیری فراهم سازد. یکی از هدف های پژوهش حاضر شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی در هندسه و اندازه گیری و مقایسة عملکرد آن ها با میانگین عملکرد در سطح بین المللی بوده است. بدفهمی های مورد بررسی در آزمون تیمز سال های ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ از طریق تحلیل محتوا به روش تفسیر متن شناسایی شدند. سپس برای درک این مطلب که آیا بدفهمی های شناسایی شده خاص دانش آموزان ایرانی است یا خیر، مشابهت ها و تفاوت های عملکرد دانش آموزان در ایران و در سطح بین المللی از طریق تحلیل ثانویه و آمار توصیفی بررسی شد. میزان شیوع هر بدفهمی با عددی از ۴-۰ نمایش داده شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، سؤالات مرتبط با حوزة هندسه و اندازه گیری در آزمون های تیمز ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ است. جامعة آماری این پژوهش، دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل در کلاس چهارم دبستان در زمان اجرای آزمون های فوق و نمونة آماری مورد استفاده شامل دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های تیمز در سال های ذکرشده است. بدفهمی های شناسایی شده در پژوهش های مختلف در جداول بدفهمی ارائه شده اند. نتایج نشانگر وجود بدفهمی های مختلف هم در بین دانش آموزان ایرانی و هم خارج از ایران بود؛ ولی میزان شیوع این بدفهمی ها در دانش آموزان ایران و دانش آموزان دیگر کشورها متفاوت بود. در متن مقاله تفاوت ها مشخص و تحلیل شده اند.

از صفحه: 
۱۰۱
تا صفحه: 
۱۲۶
تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۱۰/۲۲ ……………تاریخ شروع بررسی: ۹۵/۱۲/۲۲ ………………تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۷/۲۱
* كارشناس پژوهش علوم پايه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دانشجوی دکترا برنامه‌ريزي درسي آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي (نویسنده مسئول)............................... sbakhshalizadeh@yahoo.com
*‌* دانشیار گروه رياضي دانشگاه صنعتي اميركبير............................................................................................ broojerd@aut.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):