شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایۀ هشتم در مطالعۀ تیمز ۲۰۱۱

چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از داده های تیمز ۲۰۱۱، مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان ایرانی پایة هشتم، با توجه به متغیرهای منتخب و استفاده از روش آماری مدل سازی خطی سلسله مراتبی، ساخته شد. نمونه ای که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت به ترتیب تعداد ۴۸۳۷ دانش آموز دختر و پسر و ۲۷۷ مدرسه بود. متغیرها در دو سطح دانش آموز و معلم/ مدرسه وارد مدل شدند تا قوی ترین پیش بینی کننده های پیشرفت ریاضی مشخص شود. پس از تحلیل به روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی، خودپندارۀ ریاضی، منابع خانه، تعداد کتاب موجود در منزل و ادراک دانش آموز نسبت به محیط مدرسه، در سطح دانش آموز به طور مثبتی پیشرفت ریاضی را پیش بینی کردند. همین طور در سطح معلم/ مدرسه، میزان تجربۀ معلم و ادراک معلم نسبت به محیط مدرسه، پیش بینی کنندۀ پیشرفت ریاضی بودند. در نهایت مدل نهایی پیشرفت ریاضی نشان داد که در میان تمام متغیرها، خودپندارۀ ریاضی قوی ترین پیش بینی کنندۀ ریاضی است و با یک واحد افزایش سطح خودپندارۀ ریاضی، نمرۀ پیشرفت ریاضی، ۰۵/۴۶ واحد افزایش پیدا می کند. همچنین این مدل به میزان ۲/۱۸ درصد واریانس درون مدرسه و به میزان ۳/۱۶ درصد واریانس بین مدرسه را نسبت به مدل اول کاهش داد.

از صفحه: 
۵۶
تا صفحه: 
۷۶
* دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
** عضو هیئت علمی بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی
فایل کامل مقاله(خرید):