شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش یزد با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه

چکیده: 

پژوهش حاضر در صدد است عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش یزد را شناسایی و رتبه بندی کند. روش پژوهش، با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان آموزش وپرورش یزد هستند که از میان آنان ۱۱۶ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، ۳۵ مؤلفه مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان شناسایی شد و در چهار گروه دسته بندی گردید. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های MADM رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM ، مانند AHP و TOPSIS نشان می دهد از میان عوامل چهارگانه مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان، عامل سازمانی/ مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش یزد بیشترین تأثیر را دارد. هم چنین پیشنهاد هایی برای بهبود و ارتقای تعهد سازمانی کارکنان آموزش وپرورش یزد ارائه شده است.  

از صفحه: 
۱۴۹
تا صفحه: 
۱۸۲
*.دکترای بازرگانی )گرایش امور مالی( از دانشگاه پونا هندوستان، استادیار، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد؛ Darush.Farid@gmail.com
**.دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه پونا هندوستان، استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد؛ Gbordbar@Yazduni.ac.ir
***.دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگانی دانشگاه يزد؛ Mansoori.hossein@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):