شناسنامه نشریه

عنوان نشریه: نوآوری های آموزشی

اعتبار علمی: علمی- پژوهشی (بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۲/۲۹۱۰/۳ مورخ ۲۲/۲/۸۳)

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN یا شاپا: ۱۲۳۵-۱۷۳۵

________________________________________

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: حجة الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان

سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش

مدیر داخلی: اعظم ملائی نژاد

________________________________________

تمامی فعالیتهای هماهنگی و اجرایی نشریه در دفتر انتشارات کمک آموزشی سازمان انجام می شود.