طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن

چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته است؛ اگر الگویی بتواند سطح کیفی آموزش را در مناطق کمتر توسعه یافته ارتقاء بخشد، می تواند مبنایی برای طراحی الگوهای مناسب دیگر باشد. بدین منظور با استفاده از نمودار پارتو، مسائل اساسی مربوط به آموزش دختران روستایی در منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان مشخص شدند و الگوی آموزشی، طراحی و تولید گردید. سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از: «الگوی طراحی شده ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران یک روستا در مناطق کمتر توسعه یافته، چه تأثیری بر پیشرفت تحصیلی و میزان غیبت آنان دارد؟ » پژوهش حاضر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی، ١٠ روستا با ٨٦٦ دانش آموز ا ز روستاهای منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان را به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داد. متغیر مستقل این پژوهش، الگوی ارتقاء کیفیت بود که با استفاده از روش های فعال و مشارکتی طراحی شد و در سال تحصیلی ٨٨ - ١٣٨٧ اعمال گردید. تأثیر این متغیر در پایان سال تحصیلی بر متغیرهای وابسته، یعنی نمرات درسی، مهارت برقراری ارتباط و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و همچنین میزا ن غیبت آنان، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون های آماری، تفاوت معنادار دو گروه آزمایش و گواه را تأیید می کنند و نشان می دهند استفاده از الگوی ارتقاء کیفیت آموزش می تواند پیشرفت تحصیلی دختران روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، شامل نمرات درسی، مهارت برقراری ارتباط و نگرش مثبت نسبت به مدرسه را افزایش داده، میزان غیبت آن ها را کاهش دهد.  

از صفحه: 
۱۱۸
تا صفحه: 
۱۳۹
*.دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی؛ yadegredust .rf @ gmail.com
**.استاد دانشگاه علامه طباطبایی
***.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات؛ kiamaneshar @yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):