عجین شدن با شغل معلمی: نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر خرم آباد

چکیده: 

پژوهش آمیخته حاضر باهدف شناسایی نشانگان عجین شدن با شغل معلمان و ارزیابی وضع موجود آن در میان معلمان مدارس شهر خرم آباد انجام شده است. در بخش کیفی با کاربست روش های نمونه گیری هدفمند، معلمان باتجربه، نمونه و مشهور که بنا بر گزارش والدین و مدیران می توان آن ها را عجین شده با شغل تلقی نمود، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبه ها، ۳۲ نشانگر در ۵ بعد شناسایی شد. در بخش کمی این پژوهش با استفاده از نشانگرهای شناسایی شده پرسش نامه ای با روایی محتوایی تأییدشده و پایایی مناسب (آلفای کرونباخ ۰/۸) تدوین شد و توسط ۳۲۵ معلم تکمیل گردید. از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ۲۵ نشانگر شناسایی شده در ۵ بعد (عجین شدن فعالیت تدریس و آموزش، دانش افزایی، ویژگی های شخصیتی، همکاران و دانش آموزان) طبقه بندی شد. در مرحله بعد همان طور که نتایج آزمون (T تک نمونه ای) نشان داد معلمان عجین شدن با شغل معناداری را تجربه کرده اند و هر پنج عامل عجین شدن با شغل آن ها بالاتر از متوسط ارزیابی شد.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۲۴
تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۹/۱۳...................تاریخ شروع بررسی: ۹۶/۴/۲۵ ...................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۸/۱۳
* مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ............................................................s.ashrafi@pnu.ac.ir
** دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی....................................................................................zeinabadi_hr@khu.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):