عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

چکیده: 

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربیت بدنی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران است. جامعه این تحقیق را همه کارشناسان ارشد تربیت بدنی شاغل و استخدام رسمی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران که طبق آمار سال تحصیلی ١٣٨٦ تعداد آن ها ۵۴۶ نفر است، تشکیل می دهد. از این تعداد، ۳۵۰ نفر (۶۴ درصد) به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع آوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات لازم، از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بهره گرفتیم. اطلاعات اولیه برای تهیه ساختار پرسش نامه، به روش دلفی جمع آوری شد و سپس سؤال های آن مورد تحلیل عوامل (از نوع مؤلفه های اصلی) و آزمون های مربوطه قرار گرفت. پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که حاصل آن برای کل پرسشنامه ۸۸/۰ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی و روش های آمار توصیفی مانند محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده کردیم. یافت ه های مهم این تحقیق نشان داد از میان عوامل سازمانی و اداری، عامل وجود قوانین و مقررات جامع برای حمایت اصولی و مستمر از پژوهش های انجام شده و از میان عوامل امکاناتی و مالی عامل افزایش میزان حق التحقیق متناسب با حق التدریس در آموزش وپرورش و از میان عوامل حرفه ای و تخصصی، عامل آشنایی پژوهشگران تربیت بدنی آموزش وپرورش با چگونگی استفاده از امکانات پژوهشی، اطلاع رسانی و آزمایشگاهی و بالاخره از میان عوامل فردی و اجتماعی، عامل تربیت پژوهشگران ماهر تربیت بدنی در دانشگاه های کشور مؤثرترین عوامل توسعه فعالیت های پژوهشی در تربیت بدنی آموزش وپرورش به شمار می آیند.

از صفحه: 
۱۰۱
تا صفحه: 
۱۲۰
*.دکتری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری؛ shahramalam@yahoo.com
**.دانشيار گروه تربيت بدنی دانشگاه تربيت بدنی
***.دانشيار گروه تربيت بدنی دانشگاه تربيت بدنی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):