فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی، انجام شده است. بدین منظور، تعداد ۳۴ پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست، که شامل مؤلفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسش نامه هاست، برای فراتحلیل انتخاب شدند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیلِ جامع صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش «اشمیت وهانتز» نشان داد که متغیر خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ِمعنادار دارد بدین معنی که خودکارآمدی بالا، پیشرفت تحصیلی بیشتری را موجب می گردد.

 

از صفحه: 
۱۳۳
تا صفحه: 
۱۴۵
تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۱۱/۲۵............................ تاریخ شروع بررسی: ۹۴/۱۲/۱۶....................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۵/۱۱/۱۱
* کارشناسی ارشد رشتة تحقیقات آموزشی دانشگاه خوارزمی ................................................................... rahmati.m1388@yahoo.com
** کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) ............................................leila.bakhtiari@khu.ac.ir
*** استاد گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی .............................................................................daneshsabz@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):