فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دورة ابتدایی از ارتباطات کلامی

چکیده: 

معلمان رکن اساسی در فرایند یاددهی- یادگیری هستند، لذا از تجربیات زیستة آن ها می توان اطلاعات مفید و گران بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دورة ابتدایی از ارتباطات کلامی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختمند بود. بر این اساس، از بین معلمان دورة ابتدایی ۱۸ نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شد. پس از استخراج موضوعی و طبقه بندی آن ها، یافته ها در سه مقولة اصلی «تأثیر بر یادگیری»، «رفتار» و «ارتباطات دانش آموزان» و ۱۲ مقولة فرعی طبقه بندی شدند. واکاوی تجربه های زیستة معلمان دورة ابتدایی نشان داد که ارتباطات به رشد جنبه های روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک شایانی می کند. بر این اساس می توان از تجربه های معلمان برای حل مسائل و مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان و ارتباط مؤثر با والدین و مربیان بهره برد.

 

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۲۲
تاریخ دریافت مقاله: ۲۳ /۲/ ۹۷......................تاریخ شروع بررسی: ۱۱ /۴/ ۹۷......................تاریخ پذیرش مقاله: ۷/ ۶/ ۹۷
* دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول).......................................................................... m48r52@gmail.com
** دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز......................................................................................... dr_rnaseri@hotmail.com
*** دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز..............................................................................zmokhtari71@gmail.com
**** دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نور شیراز.................................................... zahra.hsm95@gmail.com
***** کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی.......................................................................................... rahil.naseri@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):