مؤلفه های مؤثر بر ارتقای محرمیّت در فضاهای آموزشی

چکیده: 

ایجاد محرمیت فضایی، شرایط مناسبی را برای رشد و تحول اخلاقی، اجتماعی و جسمانی دختران فراهم می کند و در نتیجه منجر به شکل گیری نظامی کارامد و پویا می گردد. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی و درک صحیح و آگاهانه از عوامل تأثیرگذار بر موضوع حریم و با تکیه بر تأمین نیازهای فضاهای آموزشی، آسایش و آرامش در محیط آموزشی برای دختران فراهم آید. متناسب با پژوهش، با روش تحلیل محتوا به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شد، سپس برای سنجش شاخص های مورد بررسی از روش پیمایشی جهت پاسخ دادن به فرضیات پژوهش استفاده شد. در این راستا با مطالعۀ منابع موجود، ۲۰ مؤلفه مؤثر بر محرمیّت استخراج گردید. با فرض وجود رابطۀ مثبت بین متغیرهای مستقل و وابسته، با طرح، توزیع و جمع آوری پرسش نامه، آرا و عقاید جامعۀ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، ۴۰ پرسش نامه در میان جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس توزیع گردید و میزان تأثیر و اولویت مؤلفه های روانی و کالبدی به دست آمده، با طیف لیکرتی سنجیده شد. با حذف پرسش نامه های ناقص، در نهایت ۱۷ پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تعدیل مؤلفه ها، با استفاده از تکنیک دلفی و شانون مؤلفه های کم اهمیت از نظر متخصصان حذف شد. نتایج نشان می دهد میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته متفاوت است. در میان مؤلفه های روانی، مؤلفه های امنیت و حس تعلق و در میان مؤلفه های کالبدی، مؤلفه های سلسله مراتب، مرز، رابطۀ درون و بیرون و درون گرایی به عنوان مهم ترین مؤلفه های کالبدی مؤثر بر ارتقای محرمیت فضای آموزشی شناسایی و راهکارهای طراحی ارائه گردید.

از صفحه: 
۱۰۱
تا صفحه: 
۱۱۶
٭.کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ ha.eftekhari@yahoo.com
٭٭.دكترای مهندسی معماری، دانشیار گروه معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ azemati@srttu.edu
٭٭٭.دكترای مهندسی معماری، مهندسی و معماری وشهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران؛ s.norouzian@iust.ac.ir
فایل کامل مقاله(خرید):