محاسبه کارایی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با استفاده از بودجه ریزی عملیاتی

نویسندگان: 
چکیده: 

الزامات قانونی برنامه پنجم توسعة کشور ، دستگاه های اجرایی را موظف نموده است که پایان برنامة بودجه ریزی خود را بر اساس بهای تمام شده تغییر و مستقر نمایند . سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیز در راستای افزایش کارایی فعالیت های خود، استقرار بودجه ریزی عملیاتی را با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برنامه پنجم توسعه خود قرار داده است . لذا این مطالعه با هدف محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و سنجش کارایی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی عمومی و نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام شده است. 
این پژوهش توصیفی است و با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ابتدا بهای فعالیت ها و بروندادهای دفتر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش رگرسیون خطی و تشکیل گروه کانون، فرمول نرم فعالیت بروندادها تعیین و برای هر یک از بروندادهای دفتر محاسبه شد و با استفاده از فرمول کارایی، یعنی ستاده به داده ، کارایی دفتر مورد محاسبه قرار گرفت. ابزار مطالعه پرسش نامه و مصاحبه می باشد. نتایج نشان داد که برخی از گرو ه های درسی دفتر از کارایی مناسبی برخوردار هستند و میزان کارایی دفتر با تعداد کتاب های گرو ه های درسی همبستگی مستقیم دارند.

از صفحه: 
۵۱
تا صفحه: 
۷۸
* کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیر طرح و برنامه و امور مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، h.talaeezavareh@gmail.com
فایل کامل مقاله(خرید):