محتوای مقاله

یک مقاله علمی پژوهشی باید شامل مؤلفه های زیر باشد:

۱. عنوان

۲. چکیده (حداکثر ۲۵۰ کلمه شامل هدف، روش، ابزار، یافته ها و نتیجه گیری) و کلیدواژه ها

۳. مقدمه

۳ .۱.  مقدمه ای بسیار کلی در مورد موضوع تحقیق

۳ .۲.  بیان مشکلات پژوهش و خلاصه ای از ادبیات پژوهش حوزۀ مورد بررسی

۳ .۳. بیان هدف پژوهش

۳. ۴. سؤال های پژوهش (درصورتی یک مطالعه کمی است باید فرضیه های پژوهشی بیان شود)

۴. روش

۴. ۱.  جامعه و نمونۀ مورد بررسی (افراد شرکت کننده در پژوهش)

۴. ۲. ابزار و یا دستگاه های مورد استفاده

۴. ۳. روش پژوهش و در صورت لزوم روش اجرای پژوهش

 

۵. یافته های پژوهش: پاسخ به سؤال ها (و یا فرضیه ها)ی پژوهش

۶. نتیجه گیری

۷.منابع: منابع درون متنی و فهرست منابع باید به روش APA  تنظیم شود.

 

نکته: سرفصل های دیگری هم می توان به این فهرست اضافه کرد تنها در صورتی که به بیان روشن تر پژوهش و یافته های آن کمک کند.