مدرسة موفق، مدیر موفق مطالعة تطبیقی یافته های پروژة بین المللی مدیر مدرسة موفق (ISSPP)

چکیده: 

مدیران مدارس تأثیر چشم گیری بر پیامدهای مدرسه دارند، به اندازه ای که از نقش آنها به عنوان دومین عامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یاد شده است. اینکه یک مدرسه و مدیر موفق چه ویژگی هایی دارد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و همچنین پژوهش های بین المللی بوده است که «پروژة بین المللی مدیر مدرسة موفق» (ISSPP) یکی از مهم ترین آن ها می باشد. پژوهش حاضر نتایج اجرای این پروژه در هفت کشور استرالیا، دانمارک، انگلستان، نروژ، سوئد، آمریکا و چین را به روش مروری مقایسه و تحلیل نموده است. بدین منظور مقالات منتشرشده در دو ویژه نامة «مجله مدیریت آموزشی» انتخاب و محتوای آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از رویکرد کدگذاری، به تفکیک سؤال های پژوهش، کدهای باز و محوری شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که مدارس موفق ۶۱ ویژگی دارند که در ۱۲ بعد، و مدیران موفق ۲۳ ویژگی دارند که در ۴ بعد طبقه بندی می شوند. در پایان در مورد یافته ها بحث شده است شده است. 

از صفحه: 
۲۱
تا صفحه: 
۴۲
* دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، (نویسنده مسئول)، zeinabadi_hr@khu.ac.ir
** دانشجوي دکتراي مديريت آموزشي، دانشگاه خوارزمي، babdolhoseini@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):