مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور در مدرسه و تعیین الزامات ایجاد آن انجام شد. رویکرد پژوهش، رویکرد کیفی است که با استفاده از راهبرد پدیدارنگاری تنظیم شده است. مشارکت کنندگان در این مطالعه ۲۵ نفر از افراد صاحب نظر بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده گردید. برای تعیین پایایی، روش پایایی توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) به کار گرفته شد. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بود. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص های جامعة یادگیرندة حرفه ای در قالب پنج بعد ارزش ها و باورهای مشترک، معلم یادگیرندة حرفه ای، گفت وگوها و همکاری های حرفه ای، یادگیری جمعی و بالأخره ارتباطات و تعاملات و نشانگرهای مربوط به هر بعد تعیین گردید. همچنین استلزامات ایجاد جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور در مدرسه نیز بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه ها تبیین شد که برخی از آن ها عبارت اند از باور داشتن به نقش پژوهش و اهمیت آن در فرایند آموزش و یادگیری، تمرکز بر یادگیری جمعی، تقویت گفت وگوهای حرفه ای بین معلمان و کارکنان، تعامل حمایتی مدیر مدرسه، ، ارتباط مستمر با مراکز علمی و سایر مواردی که به تفصیل در ادامه آمده است.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۲۴
تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۹/۱۸............................تاریخ شروع بررسی: ۹۵/۹/۲۱.......................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۱/۲۸
* دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی...........................................................................................shohrehhossienpour@yahoo.com
** دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول).....................................................................................hzeinabadi@yahoo.com
*** دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی..................................................................................................Bijan.abdollahi33@gmail.com
****استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی......................................................................................................a_abbasianedu@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):