مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام

چکیده: 

در این مطالعة توصیفی از نوع هم بستگی، تعداد ۴۷۳ دانش آموزان دختر دورة متوسطة دوم نظری شهرستان ایلام، به روش «نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی» انتخاب شدند و به پرسش نامة درگیری تحصیلی زرنگ، پرسش نامة هدف های پیشرفت الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱)، مقیاس انگیزش تحصیلی والرند، پلتیر، بلیس و همکاران (۱۹۹۲)، و پرسش نامة خودتنظیمی پاسخ دادند. نتایج تحلیل معادلة ساختاری نشان داد که هدف های پیشرفت تبحر-گرایش و عملکرد- گرایش، با میانجیگری انگیزش درونی و بیرونی بر درگیری تحصیلی، دارای اثر غیرمستقیم معنادار هستند. متغیر«خودتنظیمی» از طریق واسطه گری انگیزش تحصیلی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دارای اثر غیرمستقیم معنادار است. همچنین، خودتنظیمی اثر مستقیم معناداری بر انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت تبحر- گرایش و عملکرد - گرایش اثر مستقیم معناداری به ترتیب بر انگیزش درونی و بیرونی، و انگیزش درونی و بیرونی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دارند. مطابق نتایج این پژوهش، شناسایی متغیرهای هم بسته با درگیری تحصیلی می تواند به دست اندرکاران آموزش وپرورش کمک کند، برنامه ها و محیط های آموزشی را به گونه ای ترتیب دهند که سبب اتخاذ هدف های پیشرفت تحصیلی مطلوب، گسترش مهارت های خودتنظیمی و ایجاد انگیزش در دانش آموزان، و به دنبال آن، درگیری تحصیلی بالاتر و بهتر ساختن بروندادهای تربیتی شود.

 

از صفحه: 
۱۴۹
تا صفحه: 
۱۷۲
تاریخ دریافت مقاله: ۱۶/ ۳/ ۹۷.......................تاریخ شروع بررسی:۱۳ /۴/ ۹۷.......................تاریخ پذیرش مقاله: ۳۱/ ۶/ ۹۷
* دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران ........................................a.pirani90@gmail.com
** استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سنندج، ایران (نویسنده مسئول).................. Yyarahmadi@gmail.com
*** استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران..........................................ahmadian@iausdj.ac.ir
**** استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران..............................................Z-pirani@iau-arak.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):