مقایسة میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در برنامة ارزشیابی کیفی و توصیفی و ارزشیابی سنتی

چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای رابطة بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایة چهارم ابتدایی در مدارس با طرح ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی شهر سراوان انجام گرفت. در این تحقیق، برای نمونه گیری، از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد؛ و با توجه به حجم جامعة مورد نظر، ۱۵۵ دانش آموز که در طرح ارزشیابی توصیفی و ۱۵۵ دانش آموز که در طرح ارزشیابی سنتی (غیرتوصیفی) بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: پرسش نامة عزت نفس کوپر اسمیت ، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، آزمون پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی. برای تحلیل داده ها و آزمون فرض ها از روش آماری t دو گروه مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی و دانش آموزان گروه ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی بیشتر از دانش آموزان گروه ارزشیابی سنتی بود. اما بین عزت نفس دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی و دانش آموزان طرح ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 

از صفحه: 
۱۰۸
تا صفحه: 
۱۲۴
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، پژوهشکدة مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی. mhassani101@gmail.com
** کارشناس ارشد روانشناسی تربیتیـ مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد سراوان و مدرس دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان استان سیستان‌و‌بلوچستان
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان): 
فایل کامل مقاله(خرید):