مقایسه نرخ های آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری

نویسندگان: 
چکیده: 

هدف از مقاله حاضر، مقایسه کیفیت آموزش و پرورش مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهارمحال و بختیاری بوده است که در دو بخش کمی و کیفی صورت پذیرفته است. در بخش کمی، برای محاسبه نرخ های آموزشی، دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یک دوره ۶ ساله مورد مطالعه قرار گرفتند که جامعه و نمونه برابر بودند. در بخش کیفی، ۸ مدرسه راهنمایی و متوسطه به صورت هدف دار انتخاب شدند و ۷۶ دانش آموز و ۷۴ معلم به صورت نمونه گیری در دسترس، در این تحقیق شرکت کردند.

پرسش های پژوهش به بررسی نرخ ثبت نام دانش آموزان، نرخ قبولی و مردودی، نرخ ماندگاری و ترک تحصیل دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی می پردازد. فرضیه های پژوهش به بررسی میزان سلامت روانی معلمان، میزان رضایت دانش آموزان و ویژگیهای معلمان مدارس دولتی و مدارس غیرانتفاعی اختصاص یافته است.

ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه ۲۸ سوالی سلامت عمومی روان، آزمون ۲۱ سوالی ارزیابی شخصیت آیزینگ و آزمون ۲۴ سوالی رضایت مراجع است که از روایی و پایایی مناسب برخوردارند. در بخش کیفی چهار پژوهشگر آموزش دیده ضمن حضور، در مدارس و مشاهدۀ وضعیت، با افراد مصاحبه کردند. یافته های پژوهش عبارت اند از:

۱. میان میزان سلامت روانی معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار وجود ندارد.

۲. دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی از کیفیت خدمات ارائه شده در این مدارس راضی تر از دانش آموزان مدارس دولتی هستند.

۳. میان ویژگیهای فردی معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنادار وجود ندارد.

۴. نرخ ثبت نام در مدارس دولتی در هر سه مقطع بیشتر از مدارس غیرانتفاعی می باشد.

۵. نرخ قبولی و نرخ ماندگاری در مدارس غیرانتفاعی در هر سه مقطع بیشتر از مدارس دولتی است.

۶. نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبه نشان داده که کیفیت فضای آموزشی و کلاس ها، برنامۀ صبحگاهی، فعالیت های انجمن اولیا و مربیان و برگزاری امتحانات در مدارس دولتی بهتر از مدارس غیرانتفاعی بوده است، اما کیفیت رابطۀ اولیا با مدرسه، کیفیت درس ورزش و آزمایشگاه ها در مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی بهتر است.

از صفحه: 
۱۰۹
تا صفحه: 
۱۴۰
٭.دانشجوی دکتری مشاوره – گرایش تحصیلی شغلی- دانشگاه اصفهان؛ rabieimo@yahoo.com
٭٭.کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه آزاد شهر کرد؛ rezvansalehi53@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):