موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمّی) بوده و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعة آماری پژوهش را صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان موضوعی؛ نوآوران آموزشی شرکت کننده در اولین همایش ملی نوآوری های آموزشی (منتخب)؛ مدیران و معاونان حوزة ستادی وزارت آموزش وپرورش؛ تحقیقات و پژوهش های انجام شده و اسناد مرتبط با موضوع تشکیل داده اند. روش های نمونه گیری، هدفمند، تصادفی طبقه ای، گلوله برفی و سندکاوی بوده و برای تجزیه وتحلیل، از تحلیل های آماری و منطقی استفاده شده است. یافتة اصلی پژوهش، شناسایی موانع اصلی فراروی نوآوری ها در سه زمینة ساختاری، قانونی و نگرشی و نیز راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوری ها همراه با ارائة «مدل حمایت از نوآوری های آموزشی در آموزش وپرورش»، است.

از صفحه: 
۴۷
تا صفحه: 
۷۴
تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۶/۲۰.......................تاریخ شروع بررسی: ۹۵/۹/۲۱ ...............................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۶/۳
* دانشیار مبانی برنامة درسی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی...................... heidar_toorani@yahoo.com
** دانشجوی دکتری رشتة مدیریت آموزش عالی، رئیس گروه برنامه‌ریزی و توسعة دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول)................ aghaei1354@yahoo.com
*** دانشجوی دکتری رشتة مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، معاون طرح و برنامه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی............... mollaeenezhad@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):