موضوع مقاله ها

۱. فلسفه، اهداف، مبانی، اصول، محتوا، برنامه ها و روش های آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛

٢. مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناسی تربیتی به منظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی، روش های تدریس و تربیت و ارزشیابی از طرح ها، برنامه ها، روش ها و آموخته های دانش آموزان؛

۳. مطالعات تطبیقی به منظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوری های آموزشی، تربیتی و پژوهشی؛

۴. برنامه ریزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی ملّی؛

۵. نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی؛

۶. راه های ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش؛

۷. جهانی سازی و آثار آن در آموزش و پرورش؛

۸. مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه؛

۹. آینده پژوهی در آموزش و پرورش؛

۱۰. کاربست یافته های پژوهشی؛

۱۱. فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش؛

۱۲. خلاقیت در آموزش و پرورش؛

۱۳. ارزشیابی و اعتبار سنجی فعالیت های آموزشی با تأکید بر برنامه های درسی؛

۱۴. آموزش های فنی و حرفه ای با تأکید بر سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملّی.

 

توجه:

هر مقاله باید بر اساس یافته های خود پیشنهادهای مشخص و کاربردی برای مخاطبین و دست اندرکاران تعلیم وتربیت ارائه کند.