میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستان های تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان

چکیده: 

تدریس خصوصی و به کارگیری دبیران خبره و باتجربه برای فرزندان، توسط والدین، جهت ارتقای سطح کیفی یادگیری دانش آموزان، رشد روزافزونی داشته است به گونه ای که گاهی، به طور غیرمستقیم، منجر به پایین آمدن تعهد حرفه ای دبیران و کاهش کیفیت تدریس آن ها در مدارس شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در درس ریاضی دبیرستان های تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی دورة دبیرستان بود که با روش نمونه گیری هدفمند، مدارس دخترانه و پسرانة شاخص از بین نواحی اصفهان برگزیده شده و از آن ها تعداد ۱۸۰ نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها یک پرسش نامة ۹ مؤلفه ای و ۴۹ گویه ای (پرسش نامة ارزیابی درس، ۲۰۰۸) و دو پرسش بازپاسخ بود.
نتایج نشان داد که دانش آموزان مدارس تیزهوشان و دولتی میزان به کارگیری نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی خود را در حد کمتر از متوسط برآورد نموده اند. برای همة دانش آموزان صرف نظر از جنسیت و نوع مدرسه اعم از تیزهوشان و دولتی بهترین ویژگی تدریس اثربخش ریاضی، مؤلفة «تضارب افکار» بوده است. در پایان، جهت بهبود کیفیت آموزش ریاضی، بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی کاربردی به مسئولان ارائه شده است؛ از جمله گسترش علوم بین رشته ای جدید «آموزش ریاضی»  با پژوهش های مورد نیاز آن در زمینه های تربیتی و تلفیق متناسب علوم تربیتی با دانش ریاضی ست. در این رابطه ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری میان دانشکده های علوم تربیتی و ریاضی می تواند مفید باشد.

 

از صفحه: 
۲۱
تا صفحه: 
۴۴
تاریخ دریافت مقاله:۹۶/۸/۱۷...........تاریخ شروع بررسی: ۹۶/۹/۱۸...............تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۲/۲۳
* استاد گروه علوم‌تربیتی دانشگاه اصفهان ................................................................................................... javad@ edu.ui.ac.ir
*‌* دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان .......................................................................... mostafamahian1352@yahoo.com
*‌*‌* دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) .................................................. narjesamini@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):