نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطۀ بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دورۀ متوسطه

چکیده: 

هدف این مطالعه بررسی نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطۀ بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی است. بدین منظور ۳۱۵ دانش آموز دورۀ متوسطۀ شهر بیرجند (۱۳۳ دختر و ۱۸۲ پسر) به روش خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و به پرسش نامه های خوش بینی آموزشی معلم وولفولک هوی، هوی و کورز (۲۰۰۸)، نگرش نسبت به ریاضی آیکن (۱۹۷۸) و مقیاس خودکارآمدی ریاضی لئو، کویرالا و می (۲۰۰۹) پاسخ دادند و درنهایت پیشرفت تحصیلی ریاضی آنان از طریق نمرات ریاضی پایان ترم دانش آموزان ارزیابی شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مدل تحلیل مسیر نشان داد که برازش مطلوبی با داده ها دارد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم ادراک از خوش بینی آموزشی معلم و نگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی معنادار نیست، اما اثر مستقیم خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم ادراک از خوش بینی آموزشی معلم بر پیشرفت تحصیلی ریاضی از طریق نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی معنادار است. علاوه بر این، اثر مستقیمِ نگرش نسبت به ریاضی بر خودکارآمدی ریاضی و اثر غیرمستقیم نگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی از طریق خودکارآمدی ریاضی از نظر آماری معنادار است. از یافته های این پژوهش نتیجه گیری شد که ادراک دانش آموزان از خوش بینی آموزشی معلم از طریق متغیرهای واسطه ای دیگر یعنی نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی اثر دارد.

از صفحه: 
۷
تا صفحه: 
۲۷
*. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه بیرجند. m.zadeh67@yahoo.com
**. عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند. Yoonesi@birjand.ac.ir
***. عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند. Mhsalarifar@birjand.ac.ir
****. عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند. ali.asgari@birjand.ac.ir
فایل کامل مقاله(خرید):