نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستان های کاردانش موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستان های کاردانش منطقۀ ۲ شهر تهران

چکیده: 

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی، کاربردی و ارزشیابی است که با هدف ارزشیابی کیفیت عملکرد (بروندادها) هنرستان های کاردانش منطقۀ ۲ شهر تهران اجرا شده است. منابع گردآوری اطلاعات در مرحله «تدوین معیارهای قضاوت» شامل متخصصان و اساتید، هنرآموزان، مدیران و معاونان هنرستان ها، کارشناسان کاردانش و فنی حرفه ای و در مرحله «ارزشیابی کیفیت بروندادها» شامل سه زیر جامعۀ: مدیران هنرستان ها، دانش آموختگان و کارفرمایان است که با بهره گیری از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام دادن پژوهش، با اقتباس از «تجارب موجود در سطح ملی و بین المللی»، «الگوی عناصر سازمانی» و «نظام نشانگرهای آموزش و پرورش»، عوامل (۷ عامل) و نشانگرهای مورد نیاز (۴۵ نشانگر) در دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و «بروندادهای غیراقتصادی»، تدوین شده است. سپس با بهره گیری از «پرسشنامه معیارهای قضاوت» و کاربرد «فن دلفی» «معیارهای قضاوت»، تدوین شده است. با بهره گیری از عوامل و نشانگرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه، با در نظرگرفتن روایی (روایی محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) تهیه شده است. پس از گردآوری داده ها، با بهره گیری از معیارهای قضاوت، وضع موجود بروندادها ارزشیابی شد. در نهایت از ۷ عامل مورد بررسی، ۵ عامل «برونداد واسطه ای (پیشرفت و افت تحصیلی)»، «تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی»، «دانش آموختگان (دانش، مهارت، خلاقیت)»، «اشتغال» و «کارآفرینی» در سطح «نامطلوب» و ۲ عامل «ادامه تحصیل» و «رضایت کارفرمایان» نیز در سطح «نسبتاً مطلوب» ارزشیابی شده است و در هر دو طبقه «بروندادهای اقتصادی» و «بروندادهای غیر اقتصادی» وضعیت موجود در سطح «نامطلوب» و در نهایت عملکرد این هنرستان ها در سطح «نامطلوب» ارزشیابی شده است. در ادامه، برای بهبود وضعیت موجود، پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شده است. از نتایج این ارزشیابی می توان در برنامه ریزی های آتی هنرستان های کاردانش و بهبود کیفیت همه جانبه آن ها استفاده کرد.

از صفحه: 
۱۱۹
تا صفحه: 
۱۶۳
*.کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور
**.دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور
***.استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):