نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگ سالان در دیدگاه پائولو فریره

چکیده: 

هدف مقالة حاضر معرفی فلسفه و روش «آگاه سازی انتقادی» در آموزش بزرگ سالان و تحلیل اجتماعی ـ انتقادی است. مروری بر برخی از مقالات پژوهشی که در داخل کشور دربارة دیدگاه تربیتی فریره تحریر شده حاکی از آن است که گرچه برخی از مضامین تربیتی و اجتماعی او در جامعة ما آشناست و تا حدی در مقالات مختلف به آن پرداخته شده است، اما کمتر به شکل یک نظام فکری ـ معرفتی منسجم مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای هدف فوق خاستگاه های فکری ـ معرفتی فریره بر حول چهار محور عمده فلسفه هگل، دیدگاه انتقادی مکتب فرانکفورت، ساختارگرایی گلدمن و اندیشه ویگوتسکی تبیین شده است. علاوه بر آن مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی او نیز در چهارچوب هرمنوتیک انتقادی و رئالیسم انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

از صفحه: 
۱۱۳
تا صفحه: 
۱۳۸
*دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران
**استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
***استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
****استادیار دانشگاه شهید بهشتی
فایل کامل مقاله(خرید):